Dotacje

RZĄDOWY PROGRAM DOTACJI „CZYSTE POWIETRZE”

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane).

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 przy czym dofinansowania montażu źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie realizowane tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2019r.

Wniosek dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki składamy na całe przedsięwzięcie, a okres w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane obejmuje daty od 01.01.2018 r. do 30.06.2029r. Należy przy tym jednak pamiętać że dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy wniosków złożonych do 30.06.2019r.). Po tej dacie rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029r. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

ILE?

Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny koszt, od którego będzie liczona dotacja to 53 000 złotych, z kolei minimalny koszt kwalifikowany do projektu wynosi 7 000 złotych. Wysokość dofinansowania w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym waha się od 15 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

POŻYCZKA

Program nie przewiduje refundacji kosztów zakupu instalacji solarnych np.: systemów fotowoltaicznych NIBE PV i/lub kolektorów słonecznych HEVELIUS, jednakże przewiduje możliwość udzielenia na ten cel pożyczki na preferencyjnych warunkach. Program uwzględnia też możliwość pozyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach na pozostałe koszty kwalifikowane, które nie będą mogły być objęte refundacją.

Oprocentowanie zmienne pożyczki to nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie. Maksymalny okres spłaty pożyczki może wynosić do 15 lat. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres jej spłaty).

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur.

Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

WARUNKI TECHNICZNE WT2021

Warunkiem uzyskania dofinansowania na docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (dla budynków istniejących) lub instalację źródła ciepła oraz zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej (dla budynków nowobudowanych) jest spełnienie warunków technicznych na rok 2021 określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Rozporządzenie to określa minimalną izolacyjność przegród budowlanych, którą muszą spełniać nowobudowane budynki. Stopniowe obniżanie dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych (pierwsze zmiany weszły w 2014r., kolejne w 2017 roku) ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energii.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  1. Należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  2. Należy przygotować dane potrzebne do wypełnienia wniosku, korzystając z załączonej listy sprawdzającej.
  3. Należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zobacz jak wygląda przykładowo uzupełniony wniosek.
  4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku należy podpisać umowę o dofinansowanie.
  5. Po zakończonej inwestycji (lub jednego z etapów inwestycji) należy złożyć wniosek o płatność.
  6. Po pozytywnej weryfikacji przez WFOŚiGW zakończenia inwestycji można rozliczyć inwestycję.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykaz placówek WFOŚiGW) w trybie ciągłym od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Scroll to Top